สถาบันการศึกษาศาสนศาสตร์
  โรงเรียนกรุงเทพคริสตศาสนศาสตร์   ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมกะเหรี่ยงแบ๊บติสท์
วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ   ศูนย์อบรมพระคริสตธรรมลาฮู
  ศูนย์พระคริสตธรรมเบ็ธเอล    

  สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยคริสเตียน   โรงเรียนผดุงราษฎร์
มหาวิทยาลัยพายัพ   โรงเรียนเยนเฮส์เม็มโมเรียล
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย โรงเรียนรังษีวิทยา
โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย
  โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี   โรงเรียนวิชชานารี
  โรงเรียนเจริญราษฎร์   โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม   โรงเรียนสว่างวิทยา
  โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน   โรงเรียนสหคริสเตียนศึกษา
โรงเรียนดาราวิทยาลัย   โรงเรียนสหบำรุงวิทยา
  โรงเรียนตรังคริสเตียนศึกษา   โรงเรียนสัจจพิทยา
  โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา   โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา
โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่   โรงเรียนสืบนทีธรรม
โรงเรียนบำรุงวิทยา   โรงเรียนสุริยวงศ์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   โรงเรียนอนุบาลแสงประเสริฐ
โรงเรียนอรุณประดิษฐ์   โรงเรียนอุดรคริสเตียนวิทยา

  โรงพยาบาล
  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน   โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
  โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นครปฐม   สถานพยาบาลแวนแซนต์วูร์ด
  โรงพยาบาลคริสเตียนแม่น้ำแควน้อย   โรงพยาบาลโอเวอร์บรุ๊ค
  โรงพยาบาลแพร่คริสเตียน   โรงพยาบาลแมคเคน