site design templates

ศูนย์รับนักศึกษา

Admissions Center

053 851478 - 86 ต่อ 240, 241
สายตรง 053 245607
E-mail: payap_admissions@payap.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพปิดดำเนินการชั่วคราว
เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 15 เมษายน 2563

หากท่านประสงค์จะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่
สามารถติดต่อได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 081 9515344

รับตรง ปี63 (หลักสูตรปริญญาตรี)

+ หลักสูตรที่มีการสอบ และกำหนดคุณสมบัติ 

***(สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์ เท่านั้น)

- คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม คลิกรายละเอียด

- คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หลักสูตรพยาบาลศาสตร์ (รอบที่ 2) คลิกรายละเอียด

***ผู้ที่รับการตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแมคคอร์มิค กรุณายื่นบัตรทำประวัติที่แผนกเวชระเบียน และแจ้งเจ้าหน้าที่ว่าตรวจสุขภาพนักศึกษาพยาบาล


- คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตร์(ภาคพิเศษ) คลิกรายละเอียด

- คณะบัญชี การเงินและการธนาคาร หลักสูตรบัญชีบัณฑิต(นักศึกษาเทียบโอน) คลิกรายละเอียด

- วิทยาลัยดุริยศิลป์ หลักสูตรดุริยางคศาสตร์ คลิกรายละเอียด

- วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คลิกรายละเอียด

+ หลักสูตรที่สมัครออนไลน์ได้ทันที คลิกรายละเอียด

หลักสูตรปริญญาโท

- คณะบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คลิกรายละเอียด

- คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คลิกรายละเอียด

- วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คลิกรายละเอียด

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

- คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คลิกรายละเอียด

"ให้ผู้เข้ารายงานตัวทุกคนสวมหน้ากากอนามัย (เตรียมมาเอง)"

สมัครทางไปรษณีย์

- คลิก (Download) ใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการรับสมัคร ส่งมาที่

  ศูนย์รับนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")


สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

- ยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา

(ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) หรือ คลิก (Download) ใบสมัคร )


สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online)

หลักสูตรปริญญาตรี

- ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) หรือ คลิก (Download) ใบสมัคร

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  / หนังสือเดินทาง (passport)  จำนวน 1 ฉบับ

- สำเนาหลักฐานการศึกษาที่แสดงว่า เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า จากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 ฉบับ 


หลักสูตรบัณฑิตศึกษา (โท - เอก)

- ติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) หรือ คลิก (Download) ใบสมัคร  

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ  

- สำเนาหลักฐานใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาทั้งใน และต่างประเทศ ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง จำนวน 1 ฉบับ

เอกสารประกอบการรายงานตัว

- คลิก (Download) เอกสารการรายงานตัวนักศึกษาใหม่ 

ศูนย์รับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)

โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241 สายตรง 053 245607  

e-mail : payap_admissions@payap.ac.th

รับสมัคร 8.00-16.00 น.  เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

เอกสารประกอบการเทียบโอน

- ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับภาษาอังกฤษ จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 2 ฉบับ

- คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ที่ปรากฎในใบแสดงผลการเรียน

- ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 500 บาท


รายละเอียดหลักเกณฑ์

1. การขอเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิต (กรณีนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยพายัพสอบเข้าใหม่)
*** สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา (งานประมวลผล) 053 851478 - 86 ต่อ 373

***หมายเหตุ*** 

บุคคลที่มีความบกพร่องหรือพิการ
- คลิก Download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ

ชาวต่างชาติ (สนใจสมัครเรียนหลักสูตรไทย)
- คลิก Download ใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
***ต้องผ่านการทดสอบทักษะการใช้ภาษาไทยทั้ง 4 ด้าน (การพูด, ฟ้ง, อ่าน, เขียน) ก่อนการพิจารณารับเข้าศึกษา

Foreigner (Registration in thai program)
- Download application form and personally submit completed aplication form at Admissioms Office, Payap University.
***Applicants must pass the Foundation Thai Language Test covering the all four aspects of speaking, listening, reading and writing in order to be considered for admission.

Copyright © 2019 - Payap University Admissions Center