Mobirise

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาจีนธุรกิจ) 
Bachelor of Arts (Business Chinese)


นักศึกษาจะได้มีโอกาสไปศึกษาในประเทศจีนกับเจ้าของภาษาที่ความรู้ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์การการสอนภาษาจีนมานาน มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และมีตำแหน่งวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์จนถึงศาสตราจารย์ นอกจากนี้นักศึกษายังมีโอกาสได้ไปฝึกงานกับบริษัท องค์กร
และหน่วยงานที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

การฟัง พูด อ่าน เขียน ระดับต้น กลาง สูง, ภาษาจีนธุรกิจระดับ ต้น กลาง สูง, กรณีศึกษาทางธุรกิจประเด็นสำคัญในปัจจุบัน, การพูดภาษาจีนในที่ชุมชน, ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว, ประวัติศาสตร์จีน วัฒนธรรมจีน ภูมิศาสตร์จีน, วรรณคดีจีน สำนวนสุภาษิตจีน, การฟังข่าว การชมภาพยนตร์และรายการโทรทัศน์จีน

โดยในปีที่ 1 และชั้นปีที่ 4 เรียนที่มหาวิทยาลัยพายัพ สำหรับชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3 นักศึกษาจะได้เดินทางไปเรียนที่ SHANGHAI NORMAL UNIVERSITY ประเทศจีน เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ใช้ชีวิตประจำวันไปพร้อมกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมในประเทศที่เป็นเจ้าของภาษา 

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ครู อาจารย์สอนทางด้านภาษาจีน, พนักงานฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า, เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สถานทูต/สถานกงสุล, พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, พนักงานบริษัท/ธนาคารฝ่ายต่างประเทศ, งานส่งเสริมการขายฝ่ายต่างประเทศ, พนักงานโรงแรม, ประชาสัมพันธ์/เจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์, มัคคุเทศก์, นักแปล/ล่าม, เลขานุการ


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 472, 481

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th