free html templates

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรประกาศนียบัตร


ยึดมั่นในสัจจะ - บริการด้วยน้ำใจไมล์ที่สอง
มีความรู้ มีคุณภาพ และคุณธรรม รับใช้สังคม

คุณสมบัติ

-  มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่
กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
-   เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
-   มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
     เพศหญิง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
     เพศชาย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

-  มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือความพิการ ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติ ทางด้านการได้ยิน ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช หรือภาวะผิดปกติที่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน โดยขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร  

ระยะเวลาการอบรม

อบรมตลอดหลักสูตร 1 ปีการศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) ปีการศึกษา 2566

📍 รับสมัครนักเรียนที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เข้ารับคัดเลือกรับทุนการศึกษานวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ปีการศึกษา 2566

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-15 ก.พ. 2566 คลิกสมัครเรียน

กำหนดการรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค

ขั้นตอนวันที่ / สถานที่
1. สมัครทางไปรษณีย์
นำส่งเอกสารประกอบการสมัครมาทางไปรณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้ - 6 มกราคม 2566
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ)

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ
131 ถ.แก้วนวรัฐ ต.วัดเกตุ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
วงเล็บมุมซอง “สมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล”
2. สมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ – 13 มกราคม 2566  เวลา 8.30 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
ณ สำนักงานคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566  เวลา 09.00 น.
www.payap.ac.th
4. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
(สอบข้อเขียน 2 วิชา ได้แก่ วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิชาภาษาอังกฤษ)
วันเสาร์ที่ 28 มกราคม 2566  เวลา 8.00 – 16.00 น.
ณ คณะพยบาลศาสตร์แมคอร์มิค อาคารโสมสวลี
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
หมายเหตุ - สอบข้อเขียน เวลา 08.00 - 10.00 น.
                  - สอบสัมภาษณ์ เวลา 10.30 - 16.00 น.
*พร้อมชำระค่าธรรมเนียมในการสอบ 100 บาท

5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 10.00 น.
www.payap.ac.th
6. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์
วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 – 16.00 น.
โรงพยาบาลแมคคอร์มิค ถ.แก้วนวรัฐ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2565 
วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 13.00 น.
www.payap.ac.th
8. รายงานตัว ชำระเงินค่าลงทะเบียน และซื้อเครื่องแบบผู้เข้ารับการศึกษาฯวันที่ 27- 28 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ สำนักทะเบียนและการรับนักศึกษาใหม่ อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
หมายเหตุ
- ในวันเดียวกัน หลังจากรายงานตัวและชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้เข้ารับการศึกษาฯ ติดต่อซื้อเครื่องแบบ ได้ที่สำนักคณบดี อาคารโสมสวลี คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้าม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค)

9. ปฐมนิเทศผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ประจำปีการศึกษา 2566เดือนมิถุนายน 2566
(รอประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
มหาวิทยาลัยพายัพ)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าตามหลักสูตรที่ กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
2. เพศชายหรือหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี นับถึงวันที่เปิดการศึกษา
3. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์ตามเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
      เพศหญิง มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
      เพศชาย มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

4. มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคหรือความพิการ ไม่อยู่ระหว่างการตั้งครรภ์ ไม่มีความผิดปกติ ทางด้านการได้ยิน ไม่มีภาวะตาบอดสี ไม่มีปัญหาทางสุขภาพจิตและจิตเวช หรือภาวะผิดปกติที่เป็น อุปสรรคต่อการศึกษาและการปฏิบัติงาน โดยขึ้นอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ผู้สมัคร  

เอกสารประกอบการสมัคร

1.  ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) (ด้านหน้าและด้านหลัง ) 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

ค่าอบรม 56,750 บาท

ค่าชุดประมาณ 3,000 บาท

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University