html5 templates

 ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)

        ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว ประกอบกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอความร่วมมือให้หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ออกมาตรการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) หลังเทศกาลสงกรานต์ เพื่อเป็นการควบคุมและลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12) ดังต่อไปนี้

        ข้อ 1 ให้ยกเลิกเฉพาะข้อ 3.2 แห่งประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ลงวันที่ 9 เมษายน 2564 และข้อความอื่นที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้ ให้ใช้บังคับได้ต่อไป

        ข้อ 2 มหาวิทยาลัยพายัพมีนโยบายกำหนดให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564 รายละเอียดดังนี้

            (1) ให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพายัพตั้งแต่ระดับ รักษาการอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการ และหัวหน้าหน่วยงานตามโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัย มาปฏิบัติงานตามปกติ หากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ ต้องจัดช่องทางให้สามารถติดต่อสื่อสารหรือเรียกประชุมออนไลน์ หรือสั่งการใด ๆ ได้ตลอดเวลา

            (2) ให้บุคลากรทุกคนยกเว้นบุคคลตาม (1) ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 19 - 30 เมษายน 2564 โดยให้หัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารระดับผู้ช่วยอธิการบดี (ตามสายงาน) หรือ รักษาการอธิการบดี ร่วมกันพิจารณามอบหมายภาระงานที่เหมาะสม สำหรับบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home) โดยให้กำหนดภาระงาน วิธีการ การติดตามผลการดำเนินงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติตามความจำเป็นและความเหมาะสมสำหรับภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้ ต้องไม่ทำให้งานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการนักศึกษา บุคลากร ประชาชนทั่วไป และการรับสมัครนักศึกษาใหม่เสียหาย โดยในแต่ละหน่วยงานจะต้องจัดให้มีบุคลากรหมุนเวียนเข้ามาปฏิบัติงานประจำอยู่อย่างน้อย 1 - 2 คน เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจและการติดต่อประสานงาน

            (3) ในกรณีจำเป็นหรือเร่งด่วน ผู้บังคับบัญชามีอำนาจเรียกให้บุคลากรกลับเข้ามาปฏิบัติงาน ตามวันเวลา และสถานที่ทำงานปกติได้ เว้นแต่มีเหตุสุดวิสัย

            (4) ให้ทุกหน่วยงานกำหนดช่องทางการสื่อสารที่สามารถใช้ในการประชุม การรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา รวมถึงการประสานงานทั้งภายในและภายนอก ผ่านแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ อาทิ Line, Zoom, Microsoft Team หรือตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน

        ข้อ 3 ให้นักศึกษาหรือบุคลากรปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือมาตรการที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีนักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางมาจากจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงตามประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ให้ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 32/2564เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ 8เมษายน 2564อย่างเคร่งครัด

        ข้อ 4 ให้นักศึกษาหรือบุคลากรงดการเดินทางไปในพื้นที่มีความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในชุมชนที่มีความแออัด หรือมีคนเป็นจำนวนมากโดยไม่มีเหตุจำเป็น ในกรณีที่มีความจำเป็นให้ระมัดระวังและป้องกันตนเองตามมาตรการทางด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

        ข้อ 5 ให้งดหรือเลื่อนการจัดประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา กิจกรรม หรือการดำเนินการใด ๆ ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก กรณีมีความจำเป็นอย่างยิ่งให้หน่วยงานหรือบุคคลที่ประสงค์จะดำเนินการ เสนอมหาวิทยาลัยพายัพพิจารณาขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายก่อน และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กำหนดอย่างเคร่งครัด

        ข้อ 6 หากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ลดน้อยลง หรือในทางกลับกันหากสถานการณ์โดยรวมยังไม่ดีขึ้น มหาวิทยาลัยพายัพจะกำหนดและแจ้งมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร แนวทางการจัดการเรียนการสอน และการสอบวัดผล ให้ทราบต่อไป

        ข้อ 7 กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

        จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ 14 เมษายน 2564

แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัดการเรียนการสอน
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่

        เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และการจัด การเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ดังต่อไปนี้

        ข้อ 1 ให้ยกเลิกบรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติอื่นใด เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

        ข้อ 2 ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางไปหรือมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัดได้แก่ จังหวัดปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม และกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 32/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการเดินทางของบุคคลที่เดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ สั่ง ณ วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยเคร่งครัด

        ข้อ 3 แนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร

                3.1 ห้ามบุคลากรเข้ามาในมหาวิทยาลัย ในระหว่างวันหยุดเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึง วันที่ 18 เมษายน 2564 ยกเว้น หน่วยงานที่มีความจำเป็นต้องเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิทยาลัยฯ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน และให้แจ้งต่อ ผู้อำนวยการสำนักจัดการอาคารสถานที่และบริการ (คุณธวัชชัย วงศ์วัชรอำพน โทรศัพท์ 06-2595-2666)

                3.2 ให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

                3.3 หากบุคลากรต้องกักกันตนเอง (Home Quarantine) ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้บุคลากรใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีและสิทธิลากิจ ที่เหลืออยู่ก่อน ตามลำดับ หากสิทธิข้างต้นไม่เหลือแล้วให้ใช้สิทธิลาป่วยได้ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 กำหนดจำนวนวันไว้ เว้นแต่เป็นบุคลากรที่มีสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลาและได้รับค่าตอบแทนการทำงานคิดคำนวณเป็นรายวัน

        ข้อ 4 แนวทางการจัดการเรียนการสอน

                4.1 การจัดการเรียนการสอนและการสอบกลางภาค หลักสูตรไทย ในภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 15 พฤษภาคม 2564 ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา

                4.2 การจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค หลักสูตรนานาชาติ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2564 – 22 พฤษภาคม 2564 ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชา

                4.3 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นทุกหลักสูตร ให้จัดในรูปแบบออนไลน์ ทุกรายวิชา

                4.4 การฝึกปฏิบัติงานและสหกิจศึกษาของทุกหลักสูตร ให้อยู่ในดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน โดยให้รายงานต่อคณบดี และฝ่ายวิชาการและวิจัย ตามลำดับ

        ข้อ 5 มหาวิทยาลัยพายัพขอความร่วมมือจากนักศึกษาและบุคลากรหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยง และหากสงสัยว่าตนเองมีความเสี่ยง ให้ดำเนินการตามแนวทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด   

        ข้อ 6 กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

        หากแนวโน้มการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ลดน้อยลง หรือสถานการณ์โดยรวมดีขึ้น มหาวิทยาลัยจะแจ้งแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร และแนวทางการจัดการเรียนการสอน อีกครั้งหนึ่ง

        จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)

        อ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2564

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) ดังต่อไปนี้ 

        ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 ของประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดองเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) และใช้ความต่อไปนี้แทน
                “ข้อ 3 อาจารย์ผู้สอนสามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบชั้นเรียน รูปแบบออนไลน์หรือผสมผสานระหว่างชั้นเรียนและถ่ายทอดออนไลน์ไปพร้อมกันได้ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา ทั้งนี้ ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมตามบริบทที่เกี่ยวข้องและให้แจ้งคณบดี เพื่อทราบก่อนดำเนินการสอน”

        ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10) และใช้ความต่อไปนี้แทน
                “ข้อ 4 การสอบปลายภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สามารถจัดสอบในห้องสอบได้ โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าสอบและผู้คุมสอบรวมกันไม่เกินห้องละ 170 คน”

        จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

        ประกาศ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University