bootstrap themes

COVID-19 Update

ประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ

ประกาศหอพักหญิงอัลฟาและหอพักชายโอเมกา (ฉบับ ที่ 01/2564) ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าหอพักฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 20) การจัดการเรียนการสอนและการสอบ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 19)

มาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 18) ขยายเวลปฏิบัติงานที่บ้านของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพายัพ (Work from home) 

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 17)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 16)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 15) แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ ในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 13)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 12)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 11)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 10)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 8)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 7)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 6)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 5)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 4)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 3)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 2)

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 1)

การเรียนการสอนออนไลน์

ระบบบริการการศึกษา (E-rigistrar)

E-Learning

Office 365 Education

มาตราการช่วยเหลือ

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษา (สำหรับ นศ ที่ลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564) คลิก!

ประกาศแนวปฏิบัติในการรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มหาวิทยาลัยพายัพจึงขอความร่วมมือนักศึกษาทุกคนให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ คลิก!

มาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากกระทรวง อว.
หลักสูตรไทย

มาตราการช่วยเหลือนักศึกษา รหัส 64
หลักสูตรไทย

มาตราการช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบัน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 (รหัส 63) เป็นต้นไป
หลักสูตรไทย
International program

มาตรการความปลอดภัย
หอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19

New Normal New me @ Payap

Mobirise

ขอความร่วมมือ

 ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ ลงทะเบียนเข้าพื้นที่

Application CM-CHANA

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University