web templates free download

 มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9)

    เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับในช่วงวันหยุดเนื่องในเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่มีนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเดินทางกลับภูมิลำเนาในหลายพื้นที่ที่อาจมีความเสี่ยงสูง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (1) และ (13) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 จึงกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 9) ดังต่อไปนี้

    ข้อ 1 ให้ยกเลิกบรรดาคำสั่ง ประกาศ หรือแนวปฏิบัติอื่นใด เฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกับประกาศฉบับนี้และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

    ข้อ 2 ให้นักศึกษาหรือบุคลากรที่เดินทางไปในพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ควบคุม หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) ปฏิบัติตนตามคำแนะนำหรือมาตรการที่ กระทรวง อว. กระทรวงสาธารณสุข และ ศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัด

    รวมทั้งให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 สำหรับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 และประกาศมหาวิทยาลัยพายัพ เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับนักศึกษาและบุคลากรในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยอนุโลม

    ข้อ 3 ให้จัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ในรูปแบบออนไลน์ทุกรายวิชาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 24 มกราคม 2564 โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา เว้นแต่มีกรณีจำเป็นที่ต้องจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอื่นให้คณบดีเป็นผู้พิจารณาตามความเหมาะสม

    การสอนในรูปแบบออนไลน์ตามวรรคก่อน อาจารย์อาจดำเนินการจากภายนอกมหาวิทยาลัยได้ โดยอาจจัดให้มีการลงเวลาปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์ตามเกณฑ์หรือรูปแบบที่คณะวิชากำหนด และให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2562 คำสั่งมหาวิทยาลัยพายัพที่ 373/2562 ลงวันที่ 1 มกราคม 2563 โดยอนุโลม

    ข้อ 4 การสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้อาจารย์ผู้สอนโดยความเห็นชอบของคณบดีสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลและประเมินผลในรูปแบบอื่น ๆ ที่แตกต่างจากรูปแบบเดิมที่กำหนดไว้ โดยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา หรืออาจพิจารณาเลื่อนการสอบออกไปตามความจำเป็น ทั้งนี้จะต้องแจ้งให้นักศึกษาทราบล่วงหน้าก่อนการจัดสอบ

    ข้อ 5 หากบุคลากรมีความเสี่ยงที่จะติดโรค หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) และจำเป็นต้องไปรับการตรวจรักษา หรือรับการชันสูตรทางการแพทย์ หรือต้องกักตนเองเป็นเวลาไม่เกิน 14 วันเพื่อดูอาการ มหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้บุคลากรใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีและสิทธิลากิจ ที่เหลืออยู่ก่อน ตามลำดับ หากสิทธิข้างต้นไม่เหลือแล้วให้ใช้สิทธิลาป่วยได้ตามที่ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพายัพ ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2551 กำหนดจำนวนวันไว้

    ภายใต้บังคับของวรรคก่อน หากเป็นบุคลากรที่มีสัญญาจ้างแบบกำหนดระยะเวลาและได้รับค่าตอบแทนการทำงานคิดคำนวณเป็นรายวัน จะไม่ได้รับสิทธิตามที่ระบุไว้ข้างต้น โดยมหาวิทยาลัยจะอนุญาตให้หยุดงานโดยไม่จ่ายค่าจ้างตามหลักสัญญาต่างตอบแทน (No Work No Pay)

    ข้อ 6 กรณีมีปัญหาการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้รักษาการอธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยและถือเป็นที่สุด

    จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 24 มกราคม 2564

    ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม 2564

    อาจารย์อภิชา อินสุวรรณ รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University