how to develop your own website

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science 


"The Spirit of the Second Mile ... น้ำใจแห่งไมล์ที่สอง"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนทั้งภาคทฤษฎี และเรียนรู้จากหุ่นจำลองเสมือนจริง ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ และชุมชน รายวิชาที่เรียน เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใช้บริการตามช่วงวัย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจากการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ, การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล
ทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับจังหวัด และท้องถิ่น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตร มีงานทำ 100 %

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับตรงครั้งที่ 1) 

ขั้นตอนกำหนดการ
1. สมัครทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
1 พฤศจิกายน 2565 – 30 ธันวาคม 2565
ส่ง : งานรับนักศึกษาสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
2. สมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
1 พฤศจิกายน 2565 – 23 ธันวาคม 2565 เวลาการรับสมัคร 08.30 – 15.30 น. 
งานรับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดมหาวิทยาลัยพายัพ 24 ธันวาคม 2564 – 2 มกราคม 2566 
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ11 มกราคม 2566
ทาง www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
4. สอบข้อเขียน 5 วิชา ดังนี้
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ
ความคิดเชิงวิเคราะห์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ
14 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์19 มกราคม 2566
ทาง www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
6. สอบสัมภาษณ์28 มกราคม 2566 เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
2 กุมภาพันธ์ 2566
ทาง www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
8. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก8 - 9 กุมภาพันธ์ 2566
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ16 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น.
ทาง www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
10. รายงานตัวและลงทะเบียน27 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
11. เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
12 – 23 มิถุนายน 2565
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
12. เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิครอการประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า)
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
3. มีสัญชาติไทย
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี
5. เป็นหญิง หรือชาย สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
6. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
      หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
      ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

7. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Download ใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) (ด้านหน้าและด้านหลัง )   1  ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)   1  ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 79,450 บาท

ตลอดหลักสูตร 608,250 บาท

"รวมค่าหอพักและอาหาร 3 มื้อ/วัน/ภาคการศึกษา"

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University