website templates free download

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science 


"The Spirit of the Second Mile ... น้ำใจแห่งไมล์ที่สอง"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
มีผลคะแนน TGAT1 และTGAT2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
     - ผลคะแนน TGAT 1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
     - ผลคะแนน TGAT 2 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
     - ผลคะแนน A-level 66 (วิชาเคมี) ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
     - ผลคะแนน A-level 66 (วิชาชีววิทยา) ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
* หมายเหตุ - กรณีคะแนนบางรายวิชาไม่ถึงเกณฑ์การรับสมัคร ต้องสอบชุดข้อสอบที่ทางคณะฯ จัดเตรียมให้เพื่อเทียบคะแนนวิชานั้นๆ
                    - กรณีผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน TGAT, A-Level จะต้องสอบข้อเขียน 5 รายวิชา ตามที่ ทางคณะจัดเตรียมให้
น้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
     - หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
     - ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนทั้งภาคทฤษฎี และเรียนรู้จากหุ่นจำลองเสมือนจริง ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ และชุมชน รายวิชาที่เรียน เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใช้บริการตามช่วงวัย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจากการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ, การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล
ทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับจังหวัด และท้องถิ่น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตร มีงานทำ 100 %

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับตรงครั้งที่ 3) 

ขั้นตอนกำหนดการ
1. รับสมัคระทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 8 – 29 พฤษภาคม 2566
ส่ง : งานรับนักศึกษาสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 
**กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบถ้วนตามเกณฑ์**
2. สมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม ถึง 2 มิถุนายน 2566 เวลาการรับสมัคร 08.30 – 15.30 น.
งานรับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

***เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ8 มิถุนายน 2566
www.payap.ac.th
4. สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์
(ภาษาอังกฤษ, วิทยาศาสตร์ทั่วไป(เคมี, ชีววิทยา),
คณิตศาสตร์, ความคิดเชิงวิเคราะห์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
10 มิถุนายน 2566
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
- สอบข้อเขียนวิชาคณิตศาสตร์เวลา 08.30 – 09.00 น.
- สอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น.
- กรณีผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน TGAT , A-Level
สอบข้อเขียน 5 รายวิชา 8.30 - 12.00 น. สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 น.
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ตรวจร่างกาย13 มิถุนายน 2566
6. ตรวจร่างกาย15 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30 – 14.00 น.
ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ20 มิถุนายน 2566
www.payap.ac.th
8. เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 
24 – 25 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า)

2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

3. มีผลคะแนน TGAT1 และTGAT2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
     - ผลคะแนน TGAT 1 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
     - ผลคะแนน TGAT 2 ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน
     - ผลคะแนน A-level 66 (วิชาเคมี) ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
     - ผลคะแนน A-level 66 (วิชาชีววิทยา) ไม่ต่ำกว่า 15 คะแนน
* หมายเหตุ - กรณีคะแนนบางรายวิชาไม่ถึงเกณฑ์การรับสมัคร ต้องสอบชุดข้อสอบที่ทางคณะฯ จัดเตรียมให้เพื่อเทียบคะแนนวิชานั้นๆ
                    - กรณีผู้สมัครที่ไม่มีคะแนน TGAT, A-Level จะต้องสอบข้อเขียน 5 รายวิชา ตามที่ ทางคณะจัดเตรียมให้

4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

5. เป็นหญิง หรือชาย สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี

6. มีสัญชาติไทย

7. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
      หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
      ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม


8. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Download ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) (ด้านหน้าและด้านหลัง )   1  ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. ผลคะแนน TGAT1, TGAT2, A-level 66 (วิชาเคมี) และ A-level 66 (วิชาชีววิทยา)

**กรุณาตรวจสอบเอกสารประกอบการสมัคร ให้ครบถ้วนตามเกณฑ์**

**หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร.053-242532
ศูนย์รับนักศึกษาฯ โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับตรงครั้งที่ 2) 

ขั้นตอนกำหนดการ
1. สมัครทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 มีนาคม 2566
ส่ง : งานรับนักศึกษาสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
2. สมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม – 7 เมษายน 2566 เวลาการรับสมัคร 08.30 – 15.30 น. 
งานรับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

***เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ19 เมษายน 2566
www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
4. สอบข้อเขียน 2 วิชา ดังนี้
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
22 เมษายน 2566 เวลา 08.30 – 12.00  น.  
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์26 เมษายน 2566
www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
6. สอบสัมภาษณ์29 เ มษายน 2566  เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
3 พฤษภาคม 2566
www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
8. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก8 - 9 พฤษภาคม 2566
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.
www.payap.ac.th และ เวปไซต์คณะฯ
10. รายงานตัวและลงทะเบียน23 - 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
11. เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
12 – 23 มิถุนายน 2566
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
12. เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค24 - 25 มิถุนายน 2566

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายสามัญเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า)

2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

3. มีผลคะแนน TGAT1 และTGAT2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
     - ผลคะแนน TGAT 1 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
     - ผลคะแนน TGAT 2 ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน

4. มีสัญชาติไทย

5. เป็นผู้มีความประพฤติดี

6. เป็นหญิง หรือชาย สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี

7. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
      หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
      ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม


8. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Download ใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) (ด้านหน้าและด้านหลัง )   1  ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา TGAT ประจำปี 2566  1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)   1  ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 

สมัครทางไปรษณีย์
โดยส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่
งานรับนักศึกษา
สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง “สมัครนักศึกษาใหม่”)

**หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม
กรุณาติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร.053-242532
ศูนย์รับนักศึกษาฯ โทร. 053-851478 ต่อ 240, 241


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 79,650 บาท

ตลอดหลักสูตร 609,850 บาท

"รวมค่าหอพักและอาหาร 3 มื้อ/วัน/ภาคการศึกษา"

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University