free bootstrap template

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science 


"The Spirit of the Second Mile ... น้ำใจแห่งไมล์ที่สอง"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนทั้งภาคทฤษฎี และเรียนรู้จากหุ่นจำลองเสมือนจริง ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ และชุมชน รายวิชาที่เรียน เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใช้บริการตามช่วงวัย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจากการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ, การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล
ทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับจังหวัด และท้องถิ่น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตร มีงานทำ 100 %

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รอบรับตรง ครั้งที่ 1)

กำหนดการวัน/เวลา
1. สมัครด้วยตนเอง
งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว )
1 พฤศจิกายน 2564 – 23 ธันวาคม 2564
ณ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว  เวลา 08.30 – 15.30 น.

*ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
2. สมัครทางไปรษณีย์
(Download ใบสมัคร)
1 พฤศจิกายน 2564 – 30 ธันวาคม 2564
ส่ง : งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
      มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
      ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
      อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน11 มกราคม 2565
ทางเว็บไซต์ nurse.payap.ac.th และ payap.ac.th
4. สอบข้อเขียน 5 วิชา ดังนี้
1) วิทยาศาสตร์
2) คณิตศาสตร์ 
3) ภาษาอังกฤษ
4) ความคิดเชิงวิเคราะห์
5) วิทยาศาสตร์สุขภาพ
15 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์19 มกราคม 2565 
ทางเว็บไซต์ nurse.payap.ac.th และ payap.ac.th 
6. สอบสัมภาษณ์22 มกราคม 2565  เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
27 มกราคม 2565
ทางเว็บไซต์ nurse.payap.ac.th และ payap.ac.th
8. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก1 - 2 กุมภาพันธ์ 2565
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น.
ทางเว็บไซต์ nurse.payap.ac.th และ payap.ac.th 
10. รายงานตัวและลงทะเบียน21 - 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
11. เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อม
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
6 - 24 มิถุนายน 2565
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ
เขตแก้วนวรัฐ (ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
12. เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิครอการประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

คุณสมบัติของผู้สมัคร คณะพยาบาลศาสตร์ฯ

1. เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
สายสามัญเน้นวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า)  
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป  
3. มีสัญชาติไทย 
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี 
5. เป็นหญิง หรือชาย สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี 
6. มีน้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้ 
        หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม 
        ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม 
7. เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.) (ด้านหน้าและด้านหลัง ) 1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
4. สำเนาใบเปลียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

วิธีการสมัครและช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 08.30 - 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 24 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565)

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่
งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่") 

หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

- คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค โทร. 053-851478 - 86 ต่อ 4940
- งานรับนักศึกษา โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 79,450 บาท

ตลอดหลักสูตร 608,250 บาท

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University