free site creation software

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science 


"The Spirit of the Second Mile ... น้ำใจแห่งไมล์ที่สอง"

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วิทย์-คณิต) แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
- ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนทั้งภาคทฤษฎี และเรียนรู้จากหุ่นจำลองเสมือนจริง ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ และชุมชน รายวิชาที่เรียน เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใช้บริการตามช่วงวัย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจากการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ, การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล
ทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับจังหวัด และท้องถิ่น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตร มีงานทำ 100 %

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 74,450

ตลอดหลักสูตร 453,050

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University