free website maker

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science 


"The Spirit of the Second Mile ... น้ำใจแห่งไมล์ที่สอง"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- มีผลคะแนน TGAT1 และ TGAT2 ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ดังนี้
      - ผลคะแนน TGAT 1  ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
      - ผลคะแนน TGAT 2  ไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน
- มีสัญชาติไทย
- สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
- น้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
       หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
       ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

- เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนทั้งภาคทฤษฎี และเรียนรู้จากหุ่นจำลองเสมือนจริง ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ และชุมชน รายวิชาที่เรียน เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใช้บริการตามช่วงวัย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจากการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ, การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล
ทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับจังหวัด และท้องถิ่น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตร มีงานทำ 100 %

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับตรงครั้งที่ 2)

ขั้นตอนกำหนดการ
1. สมัครทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
20 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2567 
ส่ง : งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
2. สมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
20 กุมภาพันธ์ – 5 เมษายน 2567 เวลาการรับสมัคร 08.30 – 15.30 น.
ณ งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

**ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ25 เมษายน 2567
www.payap.ac.th
4. สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์
สอบข้อเขียน 2 วิชา ดังนี้
คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์
27 เมษายน 2567  เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
5. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย 
3 พฤษภาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกาย รอบรับตรง (ครั้งที่ 2)
6.  ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก7 - 8 พฤษภาคม 2567
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
16 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น.
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ครั้งที่ 2)
8. รายงานตัวและลงทะเบียน20 - 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
9. เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
17 – 21 มิถุนายน 2567
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
10. เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค22 – 23 มิถุนายน 2567

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)  1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
4. สำเนาใบเปลียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาหนังสือรับรองผลการสอบแยกรายวิชา TGAT/TPAT2-5 ประจำปี 2567


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th