free simple site templates

หลักสูตรพยาบาลศาสตร์

พยาบาลศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Nursing Science 


"The Spirit of the Second Mile ... น้ำใจแห่งไมล์ที่สอง"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (ไม่รับเทียบเท่า) มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
- สถานภาพโสด อายุไม่เกิน 30 ปี
- น้ำหนักตัว และส่วนสูงสัมพันธ์กันตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ดังนี้
       หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
       ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัวไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม

- เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีภาวะตาบอดสี ความผิดปกติของโรค หรือมีความพิการที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือการฝึกปฏิบัติในวิชาชีพ

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนทั้งภาคทฤษฎี และเรียนรู้จากหุ่นจำลองเสมือนจริง ในศูนย์การเรียนรู้ทางการพยาบาล และฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ และชุมชน รายวิชาที่เรียน เช่น กายวิภาคศาสตร์ พยาธิสรีรวิทยา จิตวิทยาพัฒนาการ การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาลผู้ใช้บริการตามช่วงวัย การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ และฉุกเฉิน การพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์ การพยาบาลอนามัยชุมชน และการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจากการสอบขึ้นทะเบียนรับใบประกอบวิชาชีพ, การพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ของสภาการพยาบาล
ทำงานในสถานบริการทางสุขภาพทั้งในโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำที่มีชื่อเสียง และโรงพยาบาลของรัฐขนาดใหญ่ระดับจังหวัด และท้องถิ่น บัณฑิตที่สำเร็จหลักสูตร มีงานทำ 100 %

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ (รับตรงครั้งที่ 1) 

ขั้นตอนกำหนดการ
1. สมัครทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
1 พฤศจิกายน 2566 – 30 ธันวาคม 2566
ส่ง : งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
2. สมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
1 พฤศจิกายน 2566 – 15 ธันวาคม 2566 เวลาการรับสมัคร 08.30 – 15.30 น.
ณ งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

**วันหยุดมหาวิทยาลัยพายัพ 16 ธันวาคม 2566 – 2 มกราคม 2567
**ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ11 มกราคม 2567
www.payap.ac.th
4. สอบข้อเขียน 4 วิชา ดังนี้
วิทยาศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ความคิดเชิงวิเคราะห์, วิทยาศาสตร์สุขภาพ
13 มกราคม 2567  เวลา 08.00 – 16.00 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์19 มกราคม 2567
www.payap.ac.th
6. สอบสัมภาษณ์27 มกราคม 2567  เวลา 08.00 – 16.30 น.
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
7. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
เพื่อเข้ารับการตรวจร่างกาย
2 กุมภาพันธ์ 2567
www.payap.ac.th
8. ตรวจร่างกายผู้ผ่านการสอบคัดเลือก5 - 6 กุมภาพันธ์ 2567
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ19 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น.
www.payap.ac.th
10. รายงานตัวและลงทะเบียน19 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 09.00 น.
ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
11. เรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ
10 – 21 มิถุนายน 2567
ณ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค อาคารโสมสวลี มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ
(ตรงข้ามโรงพยาบาลแมคคอร์มิค)
12. เข้าหอพักคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิครอการประกาศจากคณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแก้วนวรัฐ

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ดาวน์โหลดใบสมัคร
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 
3. สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ. 1)  1 ชุด (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
4. สำเนาใบเปลียนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ(รับรองสำเนาถูกต้อง) 


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 79,850 บาท

ตลอดหลักสูตร 611,450 บาท

"รวมค่าหอพักและอาหาร 3 มื้อ/วัน/ภาคการศึกษา"

สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4940

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University