develop your own website

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy


มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่คุณธรรมตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้เติบโตเป็นเภสัชกรที่มีความรอบรู้ควบคู่คุณธรรม มีความเสียสละ และมีจิตอุทิศบริการ

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     – กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
     – กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
**เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา
**ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์ หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
**กรณีเป็นผู้สมัครต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- โครงสร้าง/หน้าที่การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์ สาเหตุการเกิดโรค
- การเตรียมยาและควบคุมคุณภาพยารูปแบบต่างๆ ให้มีมาตรฐาน
- การใช้ยาในผู้ป่วย กลไกการออกฤทธิ์ของยา
- การเลือกใช้ยาในการรักษาโรค การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา
- ระบบยาและสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายและฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านต่างๆ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

เภสัชกรในโรงพยาบาล, ร้านยา, โรงงานเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง, เภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภค, เภสัชกรการตลาด, อาจารย์, นักวิจัย รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รับตรงครั้งที่ 1) 

ขั้นตอนกำหนดการ
1. สมัครทางไปรษณีย์
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 8 มีนาคม 2567
ส่ง : งานรับนักศึกษาสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

***(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ)
2. สมัครด้วยตนเอง
ดาวน์โหลดใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – 15 มีนาคม 2567 เวลาการรับสมัคร 08.30 – 16.00 น. 
ณ งานรับนักศึกษาใหม่ สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
อาคารอาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

***(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์
และ วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567 )
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน22 มีนาคม 2567
www.payap.ac.th
4. สอบข้อเขียน 5 วิชา ดังนี้
     1) เคมี
     2) ชีววิทยา
     3) คณิตศาสตร์
     4) ภาษาอังกฤษ
     5) ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
5 เมษายน 2567  
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) 
สถานที่สอบข้อเขียน
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์23 เมษายน 2567
- รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)
- ข้อปฏิบัติในการสอบสัมภาษณ์ รูปแบบออนไลน์
- ประกาศศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย
เรื่อง คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าเรียนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
6. สอบสัมภาษณ์ (รูปแบบออนไลน์)26 เมษายน 2567
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
1 พฤษภาคม 2567
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ รอบรับตรง (ครั้งที่ 1)
8. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินลงทะเบียนเรียน1 - 17 พฤษภาคม 2567

***(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เน้นด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
     – กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
     – กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 

หรือ เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป 

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา 

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษา พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น 

หมายเหตุ ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี แต่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง อาการตาพร่องสีโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสีได้ 

4. กรณีเป็นผู้สมัครต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยรับได้ที่งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ download ใบสมัคร พิมพ์ใบสมัคร แล้วกรอกด้วยปากกา ดาวน์โหลดใบสมัคร

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา 
     - กรณีระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
     - กรณีระดับปริญญาตรี (Transcript) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 

5. สำเนาการโอนเงินหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 400 บาท ที่ระบุชื่อผู้สมัคร เช่น ใบสำคัญรับเงิน หรือภาพหน้าจอการโอนเงินทางโทรศัพท์ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี) 

โดยมีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้ 

1. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ หมายเลขบัญชี 405-027083-7 และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุข้อความ “ค่าธรรมเนียมการสอบคณะเภสัชศาสตร์” 

2. ชำระด้วยตนเอง ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
**(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567)

วิธีการสมัครและช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 18 ธ.ค. 2566 - 2 ม.ค. 2567)

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน มาที่ 

ส่ง : งานรับนักศึกษาสำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)  ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ - ลำปาง  
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 

**(วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")

หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
     - คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053 851 478 - 86 ต่อ 4203, 4213 
     - งานรับนักศึกษา โทร. 053 851 478 - 86 ต่อ 240, 241


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4203, 4204

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th