Mobirise

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy


มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่คุณธรรมตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้เติบโตเป็นเภสัชกรที่มีความรอบรู้ควบคู่คุณธรรม มีความเสียสละ และมีจิตอุทิศบริการ

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
– กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์ หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- โครงสร้าง/หน้าที่การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์ สาเหตุการเกิดโรค
- การเตรียมยาและควบคุมคุณภาพยารูปแบบต่างๆ ให้มีมาตรฐาน
- การใช้ยาในผู้ป่วย กลไกการออกฤทธิ์ของยา
- การเลือกใช้ยาในการรักษาโรค การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา
- ระบบยาและสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายและฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านต่างๆ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

เภสัชกรในโรงพยาบาล, ร้านยา, โรงงานเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง, เภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภค, เภสัชกรการตลาด, อาจารย์, นักวิจัย รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม  (รอบรับตรง ครั้งที่ 1)

กำหนดการวัน/เวลา
1. สมัครด้วยตนเอง
งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว )
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565
เวลา 08.30 - 16.00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และ วันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่
24 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565 )
2. สมัครทางไปรษณีย์
(Download ใบสมัคร)
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - วันที่ 31 มีนาคม 2565
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ)
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 8 เมษายน 2565
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th และ payap.ac.th
4. สอบข้อเขียน 5 วิชา ดังนี้
1) เคมี
2) ชีววิทยา
3) คณิตศาสตร์
4) ภาษาอังกฤษ
5) ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
วันที่ 23 เมษายน 2565
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 27 เมษายน 2565
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th และ payap.ac.th
6. สอบสัมภาษณ์วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ payap.ac.th
8. รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินลงทะเบียนวันที่ 9 - 20 พฤษภาคม 2565   

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยรับได้ที่งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ download ใบสมัคร พิมพ์ใบสมัคร แล้วกรอกด้วยปากกา 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
- กรณีระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง) 
- กรณีระดับปริญญาตรี (Transcript) (ด้านหน้า และด้านหลัง) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท ที่ระบุชื่อผู้สมัคร เช่น ใบสำคัญรับเงิน หรือภาพหน้าจอการโอนเงินทางโทรศัพท์ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี)  

ช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้

1. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ หมายเลขบัญชี 405-026-8783 และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุข้อความ “ค่าธรรมเนียมการสอบคณะเภสัชศาสตร์” เพื่อยืนยันการโอนเงินที่ line: สำนักบริหารการเงิน (หมายเลขโทรศัพท์ 065-002-6472) 

2. ชำระเป็นเงินสด ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09:00 - 15:00 น.
(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 24 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565)

วิธีการสมัครและช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 08.30 - 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 24 ธ.ค. 2564 - 3 ม.ค. 2565)

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่
งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่") 

หมายเหตุ หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

- คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053-851478 - 86 ต่อ 4203, 4213
- งานรับนักศึกษา โทร. 053 851478 - 86 ต่อ 240, 241


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 98,450 บาท

ตลอดหลักสูตร 1,132,950 บาท

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4203, 4204

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University