easy web builder

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy


มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่คุณธรรมตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้เติบโตเป็นเภสัชกรที่มีความรอบรู้ควบคู่คุณธรรม มีความเสียสละ และมีจิตอุทิศบริการ

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
– กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์ หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- โครงสร้าง/หน้าที่การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์ สาเหตุการเกิดโรค
- การเตรียมยาและควบคุมคุณภาพยารูปแบบต่างๆ ให้มีมาตรฐาน
- การใช้ยาในผู้ป่วย กลไกการออกฤทธิ์ของยา
- การเลือกใช้ยาในการรักษาโรค การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา
- ระบบยาและสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายและฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านต่างๆ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

เภสัชกรในโรงพยาบาล, ร้านยา, โรงงานเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง, เภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภค, เภสัชกรการตลาด, อาจารย์, นักวิจัย รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 98,650 บาท

ตลอดหลักสูตร 1,135,350 บาท

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4203, 4204

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University