web builder

หลักสูตรการบริบาลทางเภสัชกรรม

เภสัชศาสตรบัณฑิต (การบริบาลทางเภสัชกรรม)
Doctor of Pharmacy


มุ่งพัฒนาให้บัณฑิตมีความรอบรู้ ทักษะ ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมคู่คุณธรรมตามเจตนารมณ์แห่งวิชาชีพ และสามารถประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันตามกระแสโลกาภิวัฒน์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณาจารย์และบุคลากรมีความพร้อมและความมุ่งมั่นในการพัฒนาบัณฑิตให้เติบโตเป็นเภสัชกรที่มีความรอบรู้ควบคู่คุณธรรม มีความเสียสละ และมีจิตอุทิศบริการ

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
– กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพ และจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์ หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาฯ พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- โครงสร้าง/หน้าที่การทำงานของระบบร่างกายมนุษย์ สาเหตุการเกิดโรค
- การเตรียมยาและควบคุมคุณภาพยารูปแบบต่างๆ ให้มีมาตรฐาน
- การใช้ยาในผู้ป่วย กลไกการออกฤทธิ์ของยา
- การเลือกใช้ยาในการรักษาโรค การแนะนำและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับยา
- ระบบยาและสุขภาพ การคุ้มครองผู้บริโภค
- กฎหมายและฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้านต่างๆ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

เภสัชกรในโรงพยาบาล, ร้านยา, โรงงานเภสัชกรรมและเครื่องสำอาง, เภสัชกรในการคุ้มครองผู้บริโภค, เภสัชกรการตลาด, อาจารย์, นักวิจัย รวมถึงอาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านเภสัชกรรม

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 

คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม (รอบรับตรง ครั้งที่ 1) 

ขั้นตอนกำหนดการ
สมัครด้วยตนเอง
Download ใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566  เวลา 08.30 - 16.00 น.
งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว

(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 24 ธ.ค. 2565 - 3 ม.ค. 2566)
สมัครทางไปรษณีย์
Download ใบสมัคร
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 - วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566
(ถือวันที่ไปรษณีย์ประทับตรารับเป็นสำคัญ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th
สอบข้อเขียน 5 วิชา ดังนี้
1) เคมี
2) ชีววิทยา
3) คณิตศาสตร์
4) ภาษาอังกฤษ
5) ความถนัดทางเภสัชศาสตร์
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์วันที่ 8 มีนาคม 2566
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th

สอบสัมภาษณ์วันที่ 11 มีนาคม 2566
รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ MS Teams
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อวันที่ 20 มีนาคม 2566
ทางเว็บไซต์ pharmacy.payap.ac.th หรือ www.payap.ac.th
รายงานตัวนักศึกษาใหม่ และชำระเงินลงทะเบียนเรียนวันที่ 20 มีนาคม 2566 – 21 เมษายน 2566
(เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 10 - 15 เม.ย. 2566)

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษา หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หรือเทียบเท่า รวมทั้งจากโรงเรียนนานาชาติ ที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง
– กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่น้อยกว่า 5 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป
– กรณีเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จะต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร 6 ภาคเรียน ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

หรือเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สป.อว.) โดยมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป

2. เป็นผู้มีความประพฤติดีและไม่เคยต้องคดีอาญา

3. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น โรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรังหรือติดยาเสพติด และโรคอื่น ๆ ที่แพทย์หรือคณะกรรมการรับนักศึกษา พิจารณาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา เป็นต้น

หมายเหตุ ไม่จำกัดสิทธิ์ผู้สอบผ่านการคัดเลือกที่มีตาพร่องสี แต่ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับการตรวจคัดกรอง อาการตาพร่องสีโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ หากพบว่ามีอาการตาพร่องสี ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์จะต้องได้รับคำแนะนำเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียน เนื่องจากวิชาชีพเภสัชกรรมในบางสาขาจำเป็นต้องใช้ความสามารถในการแยกแยะสีได้

4. กรณีเป็นผู้สมัครต่างชาติ ต้องสามารถใช้ภาษาไทยสื่อสารได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ โดยรับได้ที่งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือ download ใบสมัคร พิมพ์ใบสมัคร แล้วกรอกด้วยปากกา

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา
- กรณีระดับมัธยมศึกษา (ปพ.1) (ด้านหน้า และด้านหลัง)   1   ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
- กรณีระดับปริญญาตรี (Transcript) (ด้านหน้า และด้านหลัง)   1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี)   1  ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

5. สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ 300 บาท ที่ระบุชื่อผู้สมัคร เช่น ใบสำคัญรับเงิน หรือภาพหน้าจอการโอนเงินทางโทรศัพท์ (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการสอบทุกกรณี)

โดยมีช่องทางการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ ดังนี้
1. โอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยพายัพ หมายเลขบัญชี 405-026-8783 และแจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุข้อความ “ค่าธรรมเนียมการสอบคณะเภสัชศาสตร์” เพื่อยืนยันการโอนเงินที่ line: สำนักบริหารการเงิน (หมายเลขโทรศัพท์ 065-002-6472)
2. ชำระเป็นเงินสด ที่สำนักบริหารการเงิน อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 24 ธ.ค. 2565 - 3 ม.ค. 2566) 

วิธีการสมัครและช่องทางการสมัคร

1. สมัครด้วยตนเองที่ งานรับนักศึกษา อาคารปัญญาจารย์ มหาวิทยาลัยพายัพ เวลา 08.30 - 16.00 น.  (เว้นวันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ 24 ธ.ค. 2565 - 3 ม.ค. 2566)

2. สมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งเอกสารประกอบการสมัคร มาที่
งานรับนักศึกษา สำนักทะเบียนและบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
(วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่") 

สอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ 

- คณะเภสัชศาสตร์ โทร. 053 851 478 - 86 ต่อ 4203, 4213
- งานรับนักศึกษา โทร. 053 851 478 - 86 ต่อ 240, 241 


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 98,450 บาท

ตลอดหลักสูตร 1,132,950 บาท

สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 4203, 4204

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University