free html web templates

ทุนการศึกษา

Mobirise

ผู้สมัครขอรับทุน 

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2565 จากโรงเรียน
ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ทุนค่าเล่าเรียน

ชั้นปีที่ 1 – 4
ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 


> สมัครเรียน.. 

Mobirise

ผู้สมัครขอรับทุน 

เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทุกประเภทกีฬา โดยต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถดีเด่นด้านกีฬา มีประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ผลงานการแข่งขันในระดับชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ในระดับนานาชาติระดับชาติ ระดับจังหวัด และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ

ทุนค่าเล่าเรียน

- ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าบำรุงการศึกษา)
- นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป จะต้องยื่นสมัครขอรับทุน ในแต่ละปีการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน จะต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้ อาจนับรวมภาคเรียนฤดูร้อน และจะต้องปฏิบัติตามสัญญารับทุนการศึกษาฯ อย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ไม่สามารถขอรับทุนนักกีฬาได้  

> สมัครเรียน.. 

Mobirise

ผู้สมัครขอรับทุน 

เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่
มหาวิทยาลัย ต้องมีประวัติ ผลงาน ประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ 

ทุนค่าเล่าเรียน

ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าบำรุงการศึกษา)
- นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป จะต้องยื่นสมัครขอรับทุน ในแต่ละปีการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน จะต้องมีผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้ อาจนับรวมภาคเรียนฤดูร้อน และจะต้องปฏิบัติตามสัญญารับทุนการศึกษาฯ อย่างเคร่งครัด
- ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ไม่สามารถขอรับทุนความสามารถพิเศษได้  

> สมัครเรียน.. 

Mobirise

ผู้สมัครขอรับทุน 

จะต้องส่ง Portfolio ให้กับผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โดยนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นไปได้ในการนำทักษะความเป็นเลิศที่มีอยู่มาสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีผลงาน/หลักฐาน ที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการ (Academic Excellence) ด้านวิชาชีพ (Professional Excellence) และด้านวิชาชีวิต (Life Excellence) อาทิ เรียนดี เป็นผู้นำ/ประธานนักเรียน เป็นนักสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง Blogger นักเขียน ช่างภาพ นักเล่าเรื่อง YouTuber Game Caster Product Reviewer TikToker หรือเป็นผู้มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม เป็นต้น

ทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 

- ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน 25% หรือ 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าบำรุงการศึกษา) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ  
- นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป และต้องยื่นสมัครขอรับทุนในแต่ละปีการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน จะต้องมีผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน) และจะต้องดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำเสนอไอเดียไว้อย่างเต็มกำลัง และให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมในระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ สร้างสรรค์และแปลกใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย

> สมัครเรียน.. 

ทุน PYU Excellence Scholarship

ส่ง Portfolio ให้กับผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โดยผู้สมัครขอรับทุน จะต้องปฏิบัติ ตามกำหนดระยะเวลา ดังนี้

1

(เฉพาะหลักสูตรไทย)

ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2566
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 - 24 กุมภาพันธ์ 2566

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

2

(เฉพาะหลักสูตรไทย)

ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566
ถึงวันที่ 24 มีนาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 - 31 มีนาคม 2566

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ 5 เมษายน 2566

3

(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 

ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ 6 มิถุนายน 2566

Mobirise

ระยะที่ 1  

สมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทย และหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 จำนวน 150 ทุน แบ่งเป็น หลักสูตรไทย จำนวน 100 ทุน และหลักสูตรนานาชาติ จำนวน 50 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 10,000 บาท
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) 

ระยะที่ 2  

สมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2566 จนถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2566 และหลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 จนถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2566 ไม่จำกัดจำนวนทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2566 จำนวน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2566 จำนวน 5,000 บาท
(ห้าพันบาทถ้วน) 

> สมัครเรียน.. 

F     o     l     l     o     w     U     s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University