website design templates

ทุนการศึกษา

ทุนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักร
ในประเทศไทย

ผู้สมัครขอรับทุน 

เป็นนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 จากโรงเรียน ในสังกัดมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย 

ทุนค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ชั้นปีที่ 1 – 4

ภาคเรียนที่ 1 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
ภาคเรียนที่ 2 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
*ยกเว้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะพยาบาลศาตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ ไม่สามารถขอรับทุนโรงเรียนในสังกัดมูลนิธิฯ ได้

ทุนนักกีฬา

ผู้สมัครขอรับทุน 

เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาทุกประเภทกีฬา โดยต้องมีประวัติ ผลงาน และความสามารถดีเด่นด้านกีฬา มีประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน ผลงานการแข่งขันในระดับชนะเลิศ หรือรองชนะเลิศ ในระดับนานาชาติระดับชาติ ระดับจังหวัด และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ

ทุนค่าเล่าเรียนได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าบำรุงการศึกษา)

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป จะต้องยื่นสมัครขอรับทุน ในแต่ละปีการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตรไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน จะต้องมีผลการเรียนตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้ อาจนับรวมภาคเรียนฤดูร้อน และจะต้องปฏิบัติตามสัญญารับทุนการศึกษาฯ อย่างเคร่งครัด  
*ยกเว้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะพยาบาลศาตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ไม่สามารถขอรับทุนนักกีฬาได้ 

ทุนความสามารถพิเศษ

ผู้สมัครขอรับทุน

เป็นผู้ที่มีความสามารถดีเด่นด้านใดด้านหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย ต้องมีประวัติ ผลงาน ประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขัน และมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ 

ทุนค่าเล่าเรียนได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด หรือครึ่งหนึ่ง (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าบำรุงการศึกษา) 

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป จะต้องยื่นสมัครขอรับทุน ในแต่ละปีการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน จะต้องมีผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 ทั้งนี้ อาจนับรวมภาคเรียนฤดูร้อน และจะต้องปฏิบัติตามสัญญารับทุนการศึกษาฯ อย่างเคร่งครัด
*ยกเว้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะพยาบาลศาตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ไม่สามารถขอรับทุนความสามารถพิเศษได้ 

ทุน PYU Excellence Scholarship

ผู้สมัครขอรับทุน

ส่ง Portfolio ให้กับผู้อำนวยการสำนักการตลาดและสื่อสารองค์กร โดยนำเสนอไอเดีย ความคิดสร้างสรรค์ และความเป็นไปได้ในการนำทักษะความเป็นเลิศที่มีอยู่มาสนับสนุนส่งเสริมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงมหาวิทยาลัย โดยจะต้องมีผลงาน/หลักฐาน ที่แสดงถึงการเป็นผู้มีความเป็นเลิศใน 3 ด้าน ซึ่งได้แก่ ด้านวิชาการ (Academic Excellence) ด้านวิชาชีพ (Professional Excellence) และด้านวิชาชีวิต (Life Excellence) อาทิ เรียนดี เป็นผู้นำ/ประธานนักเรียน เป็นนักสร้างสรรค์ผลงานที่โดดเด่นในหลักสูตรที่สมัคร เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม ศิลปิน ดารา นักร้อง นักแสดง Blogger นักเขียน ช่างภาพ นักเล่าเรื่อง YouTuber Game Caster Product Reviewer TikToker หรือเป็นผู้มีจิตอาสาและชื่นชอบการทำประโยชน์ให้สังคม เป็นต้น

ทุนค่าเล่าเรียนได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียน 25% หรือ 50% (ไม่รวมค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าบำรุงการศึกษา) ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษาฯ  

นักศึกษาจะได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องในปีการศึกษาถัดไป และต้องยื่นสมัครขอรับทุนในแต่ละปีการศึกษา (ตามระยะเวลาของหลักสูตร) ไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน จะต้องมีผลการเรียนในแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00 (ไม่รวมภาคเรียนฤดูร้อน) และจะต้องดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ได้นำเสนอไอเดียไว้อย่างเต็มกำลัง และให้ความร่วมมือในทุก ๆ กิจกรรมในระดับหลักสูตรและระดับมหาวิทยาลัยด้วยความตั้งใจ สร้างสรรค์และแปลกใหม่ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และชื่อเสียงของหลักสูตรและมหาวิทยาลัย
*ยกเว้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะพยาบาลศาตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ ไม่สามารถขอรับทุน PYU Excellence Scholarship ได้ 

1

(เฉพาะหลักสูตรไทย)

ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2567
ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 19 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

2

(เฉพาะหลักสูตรไทย)

ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2567
ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 27 - 29มีนาคม 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ 3 เมษายน 2567

3

(เฉพาะหลักสูตรนานาชาติ) 

ส่ง Portfolio ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2567

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์ได้รับทุน วันที่ 6 มิถุนายน 2567

ทุนส่งเสริมการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ

ปริญญาตรี | ปริญญาโท | ปริญญาเอก


ระดับปริญญาตรี

ระยะที่ 1 
สมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวน 60 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
*ยกเว้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะพยาบาลศาตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ ไม่สามารถขอรับทุนได้ 

ระยะที่ 2
สมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2567 จำนวน 150 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น 
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 5,000 บาท  (ห้าพันบาทถ้วน) 
*ยกเว้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะพยาบาลศาตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ ไม่สามารถขอรับทุนได้ 

ระยะที่ 3
สมัครและรายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่
หลักสูตรไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2567
หลักสูตรนานาชาติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2567
ไม่จำกัดจำนวนทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 
*ยกเว้น วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี คณะพยาบาลศาตร์แมคคอร์มิค คณะเภสัชศาสตร์ ไม่สามารถขอรับทุนได้ 


ระดับปริญญาโท

o หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 10,000 บาท  (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 
*กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 ได้รับทุนจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่น
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น 
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)   
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)  
*กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 ได้รับทุนจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

o หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น  
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)   
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  
*กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 ได้รับทุนจำนวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอื่น 
จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
*กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 ได้รับทุนจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 

o หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)

จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น  
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
*กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 ได้รับทุนจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)

o หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

จำนวน 5 ทุน ทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน)
*กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 ได้รับทุนจำนวน 5,000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 


ระดับปริญญาเอก

o หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
o หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
o หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
o หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การสร้างสันติภาพ)
o หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

จำนวนหลักสูตรละ 8 ทุน แบ่งเป็น

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยพายัพ
จำนวนหลักสูตรละ 5 ทุน ทุนละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
แบ่งเป็น
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2567 จำนวน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)
*กรณีเข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2/2567 ได้รับทุนจำนวน 12,500 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันอื่น
จำนวนหลักสูตรละ 3 ทุน ทุนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
- ค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาที่ 1/2567 จำนวน 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th