bootstrap themes

ประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ

งานรับนักศึกษา

053 851478 - 86 ต่อ 240, 241 
E-mail: payap_admissions@payap.ac.th

หลักสูตรปริญญาตรี

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

หลักสูตรประกาศนียบัตร

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าทดสอบความรู้ และประเมินทัศนคติ
(รอบรับตรงครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2567

Copyright © 2019 - Payap University Admissions Center