website templates

เกี่ยวกับ ม.พายัพ

ประวัติมหาวิทยาลัยพายัพ

สภาคริสตจักรในประเทศไทย มีความมุ่งมั่นมากกว่า ๕๐ ปี ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาของคริสเตียน แต่ความตั้งใจดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงด้วยสาเหตุหลายประการ จนในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ เมื่อรัฐบาลออกพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการศึกษาอุดมศึกษาของเอกชนโดยอนุญาตให้เอกชนจัดตั้งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้ สภาคริสตจักรในประเทศไทยจึงรื้อฟื้นแนวความคิด ที่จะจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๑๓ โดยยกฐานะของสถาบันการศึกษาเดิม คือ โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยแมคคอร์มิค และโรงเรียนพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี ขึ้นเป็นสถาบันอุดมศึกษา มีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้งวิทยาลัยเอกชนของสภาคริสตจักรในประเทศไทยขึ้น เพื่อให้เป็นผู้ดำเนินการในเรื่องนี้ จนในที่สุดได้รับอนุญาตจากรัฐบาลให้จัดตั้งเป็นวิทยาลัยพายัพ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยเปิดสอนครั้งแรก ในระดับปริญญาตรี ๗ สาขาวิชา และระดับอนุปริญญา ๑ สาขาวิชา มีนักศึกษารุ่นแรกทั้งสิ้น ๑๘๙ คน มาจาก ๑๕ จังหวัด และต่อมหาวิทยาลัยพายัพก็ได้รับอนุญาตให้เปลี่ยนประเภทจาก “วิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ นับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยพายัพ ใช้อักษรย่อว่า ม.พ.ย.
ภาษาอังกฤษใช้ชื่อว่า Payap University ใช้อักษรย่อว่า P.Y.U.

มหาวิทยาลัยพายัพ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจากทบวงมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ได้รับรองคุณวุฒิของผู้ที่สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยพายัพว่ามีศักดิ์และสิทธิ์เท่าเทียมกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันของรัฐทุกประการ

ปณิธานของมหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยพายัพ เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรก ของประเทศไทย จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงความรักของพระเจ้า ความเชื่อ ความศรัทธาของมนุษย์ต่อพระเจ้า และความเกื้อกูลซึ่งกันและกันของมนุษยชาติ
มหาวิทยาลัยพายัพ จะยึดมั่นใน “สัจจะ-บริการ” โดยแสวงหาความดีเลิศทางวิชาการและคุณธรรม เพื่อให้เกิดความเข้าใจ เห็นแจ้งในสัจจะแห่งชีวิต และจะเสริมสร้างทัศนคติที่ดีในการบริการ รับใช้สังคม ผู้ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยพายัพ จะต้องรู้จักพัฒนาตนเอง มีความรู้ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความประพฤติดีงาม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม และมีความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ปรัชญาการศึกษา

"การจัดการศึกษาที่ยึดมั่นใน "สัจจะ-บริการ" สร้างสรรค์คนดีและคนเก่งมีคุณธรรม นำไปพัฒนารับใช้สังคม"

วิสัยทัศน์(Vision) : แหล่งเรียนรู้สากล พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก

แหล่งเรียนรู้สากล หมายถึง เป็นแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปและเป็นสากล เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ และปัญญา ผ่านกระบวนการการเรียนรู้ตลอดชีวิต

: แหล่งเรียนรู้สากล
: ความเป็นนานาชาติ (INTERNATIONALIZATION)

ความเป็นนานาชาติของมหาวิทยาลัยพายัพ หมายถึง DIVERSITY การมีจำนวนนักศึกษาและบุคลากรจากต่างประเทศมากขึ้น รวมทั้งการมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ภาษา ศาสนาและวัฒนธรรม

INTERNATIONAL COOPERATION & COLLABORATION : การมีความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกพันธกิจ ทั้งการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ

MOBILITY OF PROGRAMS & STUDENTS : การมีหลักสูตรร่วม หรือการมีกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

SERVICE LEARNING & EXTRA-CURRICULAR ACTIVITIES : การเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศแก่นักศึกษาและบุคลากร การมีค่ายอาสาพัฒนาหรือกิจกรรมบริการสังคมนานาชาติ การเรียนรู้ต่างวัฒนธรรมผ่านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย(campus life)

TEACHING & LEARNING PROCESS : การมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นความเป็นนานาชาติ การใช้สื่อการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นสากล มีการเรียนการสอนสองภาษา การเรียนการสอนโดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อ

พัฒนาคนสู่พลเมืองโลก หมายถึง ปลูกฝังและพัฒนาคนให้มีสมรรถนะความเป็นสากล ทั้งทางวิชาการ วิชาชีพ และวิชาชีวิต เพื่อการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคมโลกอย่างสันติสุข

: พลเมืองโลก
: คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ) วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มหาวิทยาลัยพายัพ

คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) หมายถึง การมีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ ยึดหลักคำสอนใน ศาสนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต เป็นศาสนิกชนที่ดี มีความประพฤติดีงาม ให้เกียรติ เคารพผู้อื่น รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง รู้จักใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และดำรงชีวิตร่วมกับผู้อื่นอย่างสันติสุข

รับใช้สังคม (บริการ) หมายถึง มีจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคม มีน้ำใจช่วยเหลือผู้อื่นมีจิตสาธารณะ สืบสานวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้) หมายถึง การมีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะวิชาชีพ มีความสามารถในการ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ รู้จักคิดวิเคราะห์มีศักยภาพด้านการวิจัยเชิงบูรณาการ

พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก) หมายถึง การพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น มีภาวะ ความเป็นผู้นำ พัฒนาสมรรถนะสากล (ศักยภาพด้านภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ก้าวทันโลก) และรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อำนาจหน้าที่

“มหาวิทยาลัยพายัพ มีอำนาจหน้าที่
ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562”

การติดต่อ

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ -ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983

ติดต่องานสารบรรณ
โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86 ต่อ 225, 227
อีเมล : president@payap.ac.th

ติดต่อสอบถามการรับสมัครนักศึกษา
โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86 ต่อ 240 , 241
อีเมล : หลักสูตรไทย payap_admissions@payap.ac.th
อีเมล : หลักสูตรนานาชาติ admissions_pyu@payap.ac.th

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th