free html website templates

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

Doctor of Business Administration


Theoretical​ & Practical​ แสวงหาองค์​ความรู้​ใหม่ พร้อมนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจ​

1

คุณสมบัติ

แบบ 1.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหรือสาขาที่สัมพันธ์กันจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง
แบบ 2.1 สำเร็จการศึกษาระดับ ป.โท หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาให้การรับรอง

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่สามารถบูรณาการความรู้ทางบริหารธุรกิจสมัยใหม่ในระดับสากล เพื่อแก้ไขปัญหาในธุรกิจที่มีการปรับเปลี่ยนทางเทคโนโลยี การแข่งขันที่รุนแรง โดยใช้กระบวนการทางการวิจัยเป็นเครื่องมือแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ ให้เกิดผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

1. ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรเอกชน องค์กรรัฐ และองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง
2. นักวิจัยระดับสูง / นักวิชาการ
3. ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

แบบโครงร่างวิทยานิพนธ์

หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

***กรุณาส่งเอกสารมายัง อีเมล์: shawyu_f@payap.ac.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 053 851 478 ต่อ 7218

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 7218

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th