simple website creator

หลักสูตรการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)
Doctor of Philosophy (Business Administration)

工商管理哲学博士(工商管理专业)

1

คุณสมบัติ

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีน) สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า มีความรู้พื้นฐานทางด้านบริหารธุรกิจ และระเบียบวิธีการวิจัย ต้องผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ทางภาษาของผู้สมัครที่เข้าศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ. 2564 ในกรณีที่ผู้สมัครมีความสามารถทางภาษาอังกฤษไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนด หลักสูตรอาจพิจารณารับเข้าเรียนได้ตามมติของกรรมการบริหารหลักสูตร หรือ คณะกรรมการบริหารคณะ โดยนักศึกษาจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษที่ผ่านตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดก่อนการสอบโครงร่างดุษฎีนิพนธ์

教学使用外语 (英语或中文)。必须具有硕士学位或同等学历的毕业生。额外要求:具有工商管理和研究方法的基本知识。必须通过泰国西北大学2021年研究生入学语言能力测试。若申请人英
语水平未达要求,须经课程计划执行委员会或学院执行委员会决议方
可入学,并须于博士学位论文开题之前提交符合大学设定标准的英语
语言测试结果。

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- การวิเคราะห์และสังเคราะห์เกี่ยวกับหลักการและทฤษฎีด้านบริหารธุรกิจ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในกระบวนการวิจัยด้านบริหารธุรกิจ (具有分析和综合工商管理原理和理论,并应用于工商管理工作的能力。)
- วิเคราะห์สถานการณ์ บริบทที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อนำมาวางแผนแก้ไขปัญหาด้านบริหารธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต (能够对突发状况做出分析,提出规划以解决当前的业务管理问题,并引入新知应对未来趋势。)

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร (就业方向)

1. อาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจ (讲师、学术专家、工商管理研究员)
2. งานที่ปรึกษาทางด้านการบริหารของภาครัฐและภาคเอกชน (政府和私营部门的咨询顾问)

PhD in Business Administration Program

วิทยาลัยนานาชาติสำหรับสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 356

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th