free amp template

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (กัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
Doctor of Philosophy (Cannabis and Medicinal Plants for Local Development)

" กัญชาศาสตร์ และพืชสมุนไพรครบวงจร ที่แรกที่เดียวในประเทศไทย "

1

คุณสมบัติ

1. นักศึกษาทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
2. เป็นผู้มีพื้นฐานความรู้และประสบการณ์เกี่ยวข้องกับพืชสมุนไพร กระท่อม กัญชา และกัญชง โดยผู้สมัครต้องผ่านการสอบเพื่อวัดและประเมินผลความความรู้ก่อนเข้าศึกษา
3. กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทย ผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือ ที่คณะวิชา และ/หรือ ที่หลักสูตรกำหนด

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

1. ความเชี่ยวชาญทางวิชาการด้านกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรชั้นสูง เพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเอง องค์กรหน่วยงาน สังคมชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบท และเป็นไปตามจรรยาบรรณ ระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ทักษะชั้นสูงในการดูแลเพาะปลูก การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์กัญชาและพืช สมุนไพรที่ครอบคลุมต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยต้องสามารถใช้ทักษะดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด
3. ทักษะด้านการวิจัยชั้นสูงเพื่อการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในศาสตร์ทางกัญชาและพืชสมุนไพร โดยสามารถสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมใหม่อย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปกัญชา และพืชสมุนไพรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

1. ผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร
2. ผู้จัดการฟาร์มเกษตรอัจฉริยะ
3. อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการด้านนวัตกรรมการเกษตรในสังกัดสถานศึกษาของรัฐและเอกชนในทุกระดับ
4. ผู้เชี่ยวชาญการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกัญชาและสมุนไพรด้านอาหารและยา
5. ข้าราชการ ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานภาครัฐ นักวิชาการเกษตร นักวิชาการเทคโนโลยีการเกษตร นักวิจัย และนักวิชาการด้านการส่งเสริมการเกษตร
6. ผู้ปฏิบัติงานในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
7 ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน

5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

- ผศ. ดร. เกรียงศักดิ์ พราหมณพันธุ์
  081 914 9946

- ดร. ธนะชัย พันธ์เกษมสุข
  089 850 7090

- ผศ. ดร. ปวีรศักดิ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
  098 253 6479

สาขาวิชากัญชาศาสตร์และสมุนไพร
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 240, 241

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th