develop own website

โครงการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ (ญี่ปุ่น)
ด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต

หลักสูตรระยะสั้น / หลักสูตรประกาศนียบัตร


หลักสูตรเข้มข้น เตรียมพร้อมทำงานบริบาลผู้สูงอายุญี่ปุ่น (ไคโงะ)
พร้อมฝึกทักษะด้านภาษา ผ่านการสอบ และทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติ

- หญิง ชาย อายุ 20 – 32 ปี
- ผู้สนใจทำงานด้านบริบาลผู้สูงอายุ
- สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำ มัธยมศึกษาตอนปลายหรือสายอาชีพ
- หากมีความรู้ด้านภาษาญี่ปุ่น (JLPT:N4 หรือ JFT-Basic : Passed) สามารถเลือกเรียนตามทักษะที่ต้องการได้ 

ระยะเวลาการอบรม

1. หลักสูตรการบริบาล 230 ชั่วโมง ที่ผ่านการรับรองจากญี่ปุ่น (สำหรับผู้ที่ไม่มีใบรับรองการอบรมหลักสูตรบริบาล) และผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT:N4 หรือ JFT-Basic : Passed)
2. หลักสูตรการบริบาล 90 ชั่วโมง (สำหรับผู้ที่มีใบรับรองการอบรมบริบาล ) และผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่น (JLPT:N4 หรือ JFT-Basic : Passed)
3. ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการดำรงชีวิต 290 ชั่วโมง (JFT-Basic) กรณียังไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบระดับภาษาญี่ปุ่น 

Mobirise

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ (รับจํากัดรุ่นละ 40 คน)

เตรียมพร้อมงานบริบาลผู้สูงอายุ ฝึกทักษะด้านภาษา และทำงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการดูแลบริบาลผู้สูงอายุ (ญี่ปุ่น)
ด้วยทักษะภาษาญี่ปุ่นในการดำรงชีวิต

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค 053 242532
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 053 851478 ต่อ 482
สำนักบริการวิชาการและวิจัย 053 851478 ต่อ 7281

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University