simple site templates

หลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) 
Bachelor of Arts (Christian Theology)

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6  ปวช. ปวส.
**นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งศาสนาคริสต์ โดย MCD เป็นสถาบันและชุมชนของผู้เชื่อที่มุ่งมั่นเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อคริสตจักรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่นำการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณและพันธกิจของคริสตจักร ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม บนรากฐานพระกิตติคุณ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ผู้นำศาสนาศริสต์, ศิษยาภิบาล, ผู้อภิบาล, อนุศาสก, อาจารย์, ผู้รับใช้พระเจ้า และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6226

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th