website templates

หลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) 
Bachelor of Arts (Christian Theology)

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งศาสนาคริสต์ โดย MCD เป็นสถาบันและชุมชนของผู้เชื่อที่มุ่งมั่นเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อคริสตจักรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่นำการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณและพันธกิจของคริสตจักร ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม บนรากฐานพระกิตติคุณ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ผู้นำศาสนาศริสต์, ศิษยาภิบาล, ผู้อภิบาล, อนุศาสก, อาจารย์, ผู้รับใช้พระเจ้า และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 28,400 บาท

ตลอดหลักสูตร 187,600 บาท

สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6226

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University