how to make a website

หลักสูตรคริสต์ศาสนศาสตร์

ศิลปศาสตรบัณฑิต (คริสต์ศาสนศาสตร์) 
Bachelor of Arts (Christian Theology)

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนเกี่ยวกับศาสตร์แห่งศาสนาคริสต์ โดย MCD เป็นสถาบันและชุมชนของผู้เชื่อที่มุ่งมั่นเสริมสร้างผู้รับใช้พระเจ้าเพื่อคริสตจักรในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ที่นำการขับเคลื่อนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาชีวิตจิตวิญญาณและพันธกิจของคริสตจักร ซึ่งจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคม บนรากฐานพระกิตติคุณ 

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ผู้นำศาสนาศริสต์, ศิษยาภิบาล, ผู้อภิบาล, อนุศาสก, อาจารย์, ผู้รับใช้พระเจ้า และตำแหน่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 45,950

ตลอดหลักสูตร 280,250

สาขาวิชาคริสต์ศาสนศาสตร์

วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6226

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University