website builder

หลักสูตรนิเทศศาสตร์

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นิเทศศาสตร์)
Bachelor of Communication Arts (Communication Arts)


"มีความรู้ ทักษะ และความคิดสร้างสรรค์เพื่อการผลิตสื่อแบบหลอมรวม (Convergence) โดยสามารถ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ทั้งในฐานะนักวิชาชีพนิเทศศาสตร์ และผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนรู้เกี่ยวกับการเป็นนักสื่อสารมืออาชีพ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับการสื่อสารยุคใหม่ โดย เน้นรายวิชาที่มีความหลากหลาย ปรับตัวให้ทันโลกแห่งการสื่อสารแบบดิจิทัล การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสื่อสารและสื่อในรูปแบบดั้งเดิมด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ผู้เรียนมีความรู้ และความชำนาญในการผลิต และการเลือกใช้สื่อได้อย่างครอบคลุมสามารถบูรณาการการสื่อสารได้หลายมิติในยุคของการหลอมรวมสื่อ

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

นักสื่อสารมวลชน, นักแสดง/พิธีกร, ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว, ครีเอทีฟ/โปรดิวส์เซอร์, นักประชาสัมพันธ์, นักสร้างสรรค์งานโฆษณา, ผู้อำนวยการผลิต/ผู้กำกับ/นักเขียนบท, นักจัดรายการวิทยุผู้กำกับด้านศิลป์, ผู้กำกับภาพยนตร์, ผู้กำกับด้านศิลป์, เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมพิเศษด้านการตลาด, ผู้ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์, นักออกแบบเว็บไซต์ และอาชีพอิสระ ฯลฯ


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 7515

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th