free site templates

หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Doctor of Education Administration


ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาต้องมีความสามารถพัฒนาองค์ความรู้ มีจิตบริการ คุณธรรม จริยธรรมและภาวะผู้นำ
สามารถบูรณาการศาสตร์เทคโนโลยีดิจิตัลเพื่อสร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพ

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป. โท

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- มีความรอบรู้ศาสตร์ทางการบริหารอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้งและมีขีดความสามารถสูงในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษา ตลอดจนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาเพื่อนําไปประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ
- มีความเป็นผู้นำในการบริหารการศึกษาและการวิจัยด้านการบริหารการศึกษาในการแสวงหาองค์ความรู้ใหม่โดยพัฒนาแนวคิดในการวิเคราะห์และการวิจัยเพื่อแสวงหานวัตกรรมใหม่ๆ ไปใช้พัฒนาการบริหารการศึกษาให้สอดคล้องเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารการศึกษา
- มีทักษะในการบริหารอย่างมีวิสัยทัศน์และสร้างสรรค์ สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลตลอดจนสามารถต่อยอดความรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ ความรับผิดชอบ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณทางวิชาชีพและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
- มีความสามารถสื่อสารและใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลุ่มบุคคล ทั้งในวงการวิชาการและวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา
- มุ่งสร้างองค์ความรู้ใหม่และ/หรือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาให้มีพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

หมายเหตุ การรับสมัครติดต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851 478 ต่อ 7283, 7284 หรือส่งใบสมัครผ่าน LINE ID. eapyu (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 7283

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th