website templates

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education Administration

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอน และเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้พัฒนาองค์ความรู้ บรูณาการณ์ศาสตร์สากล สร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพด้วยจิตบริการ มีภาวะผู้นำที่มีความรอบรู้ในหลักการบริหารการศึกษา หลักการวิจัย และหลักการประเมิน มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565

กำหนดการ วัน/เวลา
รับสมัครนักศึกษาใหม่บัดนี้ - 7 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก12 ตุลาคม 2565
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์15 ตุลาคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก21 ตุลาคม 2565
ลงทะเบียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา21 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายน 2565
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่12 พฤศจิกายน 2565
เริ่มเรียนในภาคเรียนที่ 2/2565 14 พฤศจิกายน 2565

ตลอดหลักสูตร 174,800 บาท

*สามารถผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 7283

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University