free web templates

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
Master of Education Administration

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป. ตรี

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เป็นหลักสูตรปริญญาโทที่รับผู้เข้าศึกษาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการ จัดการเรียนการสอน และเป็นหลักสูตรที่รองรับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติที่ใช้ภาษาไทยได้ดี หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นหลักสูตรที่มุ่งผลิตและพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาให้เป็นผู้พัฒนาองค์ความรู้ บรูณาการณ์ศาสตร์สากล สร้างตนสู่การเป็นผู้บริหารการศึกษามืออาชีพด้วยจิตบริการ มีภาวะผู้นำที่มีความรอบรู้ในหลักการบริหารการศึกษา หลักการวิจัย และหลักการประเมิน มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์สากลและภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการพัฒนาเชิงนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ และสามารถประยุกต์ใช้การวิจัยในการบริหารการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารการศึกษาจากงานวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาในปัจจุบันและอนาคต

หมายเหตุ การรับสมัครติดต่อ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ โทร. 053 851 478 ต่อ 7283, 7284 หรือส่งใบสมัครผ่าน LINE ID. eapyu (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา)

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 7283

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th