website templates

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) 
Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)


"การเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นเพียงความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเน้นความรู้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น และเน้นความรู้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการล่าม, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสอน และภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

พนักงานต้อนรับสายการบิน, ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น, พนักงานธนาคารหรือพนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ, พนักงานต้อนรับในโรงแรม, มัคคุเทศก์, นักแปล/ล่าม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า, นักประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สถานทูต, เลขานุการ, นักเขียน, ครู


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 472, 482

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th