free bootstrap themes

หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น) 
Bachelor of Arts (Japanese Language and Culture)


"การเรียนการสอนที่ไม่ได้เน้นเพียงความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น แต่ยังเน้นความรู้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

เรียนฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่น และเน้นความรู้ด้านวรรณคดี ประวัติศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่น, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการล่าม, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการท่องเที่ยว, ภาษาญี่ปุ่นสำหรับการสอน และภาษาญี่ปุ่นสำหรับการทำงานในองค์กรธุรกิจไทย-ญี่ปุ่น

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

พนักงานต้อนรับสายการบิน, ผู้สอนภาษาญี่ปุ่น, พนักงานธนาคารหรือพนักงานบริษัทฝ่ายต่างประเทศ, พนักงานต้อนรับในโรงแรม, มัคคุเทศก์, นักแปล/ล่าม, เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งออกหรือนำเข้า, นักประชาสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่สถานทูต, เลขานุการ, นักเขียน, ครู

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 41,650 บาท

ตลอดหลักสูตร 302,350 บาท

สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น

คณะมนุษยศาสตร์และนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 472, 482

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University