css templates

หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws


"ความรู้ คุณธรรม"

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา/เคยศึกษาระดับปริญญาตรีมาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- กฎหมาย
- กฎหมายเพื่อรับใช้สังคม
- ตัวบทกฎหมายเพื่อวิชาชีพนักกฎหมาย
- กฎหมายในฐานะข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ หรือในสังคม
- กฎหมายในเชิงวิจารณ์เปรียบเทียบและประเมินคุณค่า 

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ทนายความ, นิติกร, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ผู้พิพากษา, พนักงานอัยการ, งานราชการ, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ศุลกากร, เจ้าพนักงานสรรพากร, นายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ  

Mobirise

ค่าเล่าเรียน (เทอม1) 29,800

ตลอดหลักสูตร 134,300

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 5130, 5103

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University