free website maker

หลักสูตรนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

นิติศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Laws


"ความรู้ คุณธรรม"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ป.ตรี  ปวส. หรือเคยศึกษาระดับ ป.ตรี มาแล้วแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. และมีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 2 ปี

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

- กฎหมาย
- กฎหมายเพื่อรับใช้สังคม
- ตัวบทกฎหมายเพื่อวิชาชีพนักกฎหมาย
- กฎหมายในฐานะข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในประวัติศาสตร์ หรือในสังคม
- กฎหมายในเชิงวิจารณ์เปรียบเทียบและประเมินคุณค่า 

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ทนายความ, นิติกร, ที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ผู้พิพากษา, พนักงานอัยการ, งานราชการ, ตำรวจ, เจ้าหน้าที่ศุลกากร, เจ้าพนักงานสรรพากร, นายทหารฝ่ายพระธรรมนูญ


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้

สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 5130, 5103

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th