web design templates

หลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)
Bachelor of Business Administration (Management and Entrepreneurship)


"คิดอย่างมีนวัตกรรม ลงมือทำอย่างชาญฉลาด Startup ด้วยเทคโนโลยี สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.
**นักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญ 2 ทักษะ คือ ทักษะด้านการจัดการ และทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ เช่น การตลาด การบัญชี การเงิน การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ลักษณะงาน/โอกาสในการทำงานเมื่อเรียนจบแล้ว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 สานต่อธุรกิจของครอบครัวให้มีความเจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้น
กลุ่มที่ 2 การริเริ่มการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง หรือการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
กลุ่มที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการในองค์การทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เช่น นักพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ นักวิชาการ/นักวิจัยธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานโครงการธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฯลฯ 


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 415

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th