html templates

หลักสูตรการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ)
Bachelor of Business Administration (Management and Entrepreneurship)


"คิดอย่างมีนวัตกรรม ลงมือทำอย่างชาญฉลาด Startup ด้วยเทคโนโลยี สู่การเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

การเรียนการสอนในสาขาวิชานี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้และความเชี่ยวชาญ 2 ทักษะ คือ ทักษะด้านการจัดการ และทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการ ควบคู่ไปกับศาสตร์ทางด้านการบริหารธุรกิจ เช่น การตลาด การบัญชี การเงิน การผลิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ต่าง ๆ เข้าด้วยกันและนำไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินธุรกิจภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเหมาะสม

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

ลักษณะงาน/โอกาสในการทำงานเมื่อเรียนจบแล้ว แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ 1 สานต่อธุรกิจของครอบครัวให้มีความเจริญเติบโตยิ่งๆ ขึ้น
กลุ่มที่ 2 การริเริ่มการเป็นผู้ประกอบการด้วยตนเอง หรือการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
กลุ่มที่ 3 การเป็นผู้ประกอบการในองค์การทั้งภาครัฐ หรือภาคเอกชนทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เช่น นักพัฒนาธุรกิจ นักวิเคราะห์นโยบายและวางแผน ที่ปรึกษาด้านกลยุทธ์ นักวิชาการ/นักวิจัยธุรกิจ เจ้าหน้าที่งานโครงการธุรกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารสำนักงาน ฯลฯ 

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 41,650 บาท

ตลอดหลักสูตร 302,350 บาท

สาขาวิชาการจัดการและการเป็นผู้ประกอบการ

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 415

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University