amp template

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร)
Bachelor of Business Administration (Innovative Food Business Management)


"บูรณาการศาสตร์ทางด้านการผลิตอาหารและการจัดการธุรกิจ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการปฏิบัติในวิชาชีพ"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา
- กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ และ/หรือ ภาษาไทยผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย และ/หรือ ที่คณะวิชา และ/หรือ ที่หลักสูตรกำหนด

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ประยุกต์นวัตกรรมทางธุรกิจ เช่น นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมจัดการ นวัตกรรมการตลาดและการพาณิชย์ ร่วมกับการผลิตอาหาร เช่น อาหารไทย ขนมไทย อาหารตะวันตก ขนมอบ อาหารวิวัฒนาและอาหารโมเลกุล เพื่อจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

1. ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับอาหาร เช่น
- การจัดหาวัตถุดิบ
- การผลิตหรือแปรรูปอาหาร
- ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
- การขายและการตลาดทางอาหาร
- การนำเข้าและส่งออกอาหาร
2. ผู้ประกอบอาหารในโรงแรม ในครัวการบิน ผู้จัดการร้านอาหาร และนักออกแบบอาหารและศิลปะการตกแต่งอาหาร (Food designer and food stylist)
3. ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ 


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้

เทอมแรก 40,650 บาท

ตลอดหลักสูตร 294,350 บาท

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 407

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University