free web maker

หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร)
Bachelor of Business Administration (Innovative Food Business Management)


"บูรณาการศาสตร์ทางด้านการผลิตอาหารและการจัดการธุรกิจ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมและการปฏิบัติในวิชาชีพ"

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.6 ปวช. ปวส.
**นักศึกษาต่างชาติต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาไทยผ่าน เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ประยุกต์นวัตกรรมทางธุรกิจ เช่น นวัตกรรมการบริการ นวัตกรรมจัดการ นวัตกรรมการตลาดและการพาณิชย์ ร่วมกับการผลิตอาหาร เช่น อาหารไทย ขนมไทย อาหารตะวันตก ขนมอบ อาหารวิวัฒนาและอาหารโมเลกุล เพื่อจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการยุคใหม่

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

1. ผู้ประกอบการด้านอาหาร/ผู้ประกอบอาชีพอิสระเกี่ยวกับอาหาร เช่น
- การจัดหาวัตถุดิบ
- การผลิตหรือแปรรูปอาหาร
- ธุรกิจค้าปลีกและค้าส่ง
- การขายและการตลาดทางอาหาร
- การนำเข้าและส่งออกอาหาร
2. ผู้ประกอบอาหารในโรงแรม ในครัวการบิน ผู้จัดการร้านอาหาร และนักออกแบบอาหารและศิลปะการตกแต่งอาหาร (Food designer and food stylist)
3. ผู้ประกอบธุรกิจร้านอาหารแฟรนไชส์ 


 อาชีพรายได้ดี เงินเดือนสูง คนรุ่นใหม่ต้องรู้

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมธุรกิจอาหาร

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 407

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th