make a website for free

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music


“แหล่งเรียนรู้ดนตรีระดับสากล สร้างคนดีสู่พลเมืองโลก”

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรี หรือการขับร้อง ตามมาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์กำหนด

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ทฤษฎีดนตรี, ทักษะการอ่าน ฟัง เขียน ด้านดนตรี, การร้องเพลงประสานเสียง, การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านดนตรี, ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี, การรวมวง, ทักษะความรอบรู้ด้านดนตรี, ดนตรีศึกษา, การประพันธ์เพลง, การแสดงดนตรีสากล 

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

อาชีพด้านดนตรีส่วนตัว, ครูสอนดนตรีในโรงเรียน, นักดนตรี, นักดนตรีแจ๊ส, นักประพันธ์เพลง, นักเรียบเรียงเสียงประสาน/วาทยกร, นักธุรกิจดนตรี, นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์, ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง  

Mobirise

ค่าเล่าเรียน + หอพัก (เทอม1) 59,850

ตลอดหลักสูตร 409,550

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6102

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University