responsive site templates

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music


“แหล่งเรียนรู้ดนตรีระดับสากล สร้างคนดีสู่พลเมืองโลก”

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรี หรือการขับร้อง ตามมาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์กำหนด

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ทฤษฎีดนตรี, ทักษะการอ่าน ฟัง เขียน ด้านดนตรี, การร้องเพลงประสานเสียง, การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านดนตรี, ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี, การรวมวง, ทักษะความรอบรู้ด้านดนตรี, ดนตรีศึกษา, การประพันธ์เพลง, การแสดงดนตรีสากล

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

อาชีพด้านดนตรีส่วนตัว, ครูสอนดนตรีในโรงเรียน, นักดนตรี, นักดนตรีแจ๊ส, นักประพันธ์เพลง, นักเรียบเรียงเสียงประสาน/วาทยกร, นักธุรกิจดนตรี, นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์, ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

Mobirise

 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 62,450 บาท

ตลอดหลักสูตร 468,750 บาท

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6102

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University