create your own website for free

หลักสูตรดุริยางคศาสตร์

ดุริยางคศาสตรบัณฑิต
Bachelor of Music


“แหล่งเรียนรู้ดนตรีระดับสากล สร้างคนดีสู่พลเมืองโลก”

1

คุณสมบัติ

**สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส./อนุปริญญา มีทักษะการเล่นเครื่องดนตรี หรือการขับร้อง ตามมาตรฐานที่วิทยาลัยดุริยศิลป์กำหนด

2

เรียนเกี่ยวกับอะไร

ทฤษฎีดนตรี, ทักษะการอ่าน ฟัง เขียน ด้านดนตรี, การร้องเพลงประสานเสียง, การใช้งานคอมพิวเตอร์ด้านดนตรี, ภาษาอังกฤษสำหรับนักดนตรี, การรวมวง, ทักษะความรอบรู้ด้านดนตรี, ดนตรีศึกษา, การประพันธ์เพลง, การแสดงดนตรีสากล

3

ทำงานเกี่ยวกับอะไร

อาชีพด้านดนตรีส่วนตัว, ครูสอนดนตรีในโรงเรียน, นักดนตรี, นักดนตรีแจ๊ส, นักประพันธ์เพลง, นักเรียบเรียงเสียงประสาน/วาทยกร, นักธุรกิจดนตรี, นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์, ผู้ควบคุมห้องบันทึกเสียง

4

ทุนการศึกษา/กยศ.

- กยศ.

กำหนดการรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 

การรับสมัครสอบทฤษฎี+ปฏิบัติ+สัมภาษณ์ ประกาศผลสอบรายงานตัว
1 - 27 ตุลาคม 2566อาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2566
เวลา 9.00 น.
3 พฤศจิกายน 25663 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
29 ตุลาคม – 24 พฤศจิกายน 2566 เสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566
เวลา 9.00 น.
29 พฤศจิกายน 256629 พฤศจิกายน 2566 – 29 กุมภาพันธ์ 2567
26 พฤศจิกายน 2566 – 26 มกราคม 2567เสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
เวลา 9.00 น.
31 มกราคม 256731 มกราคม – 30 เมษายน 2567
28 มกราคม – 23 กุมภาพันธ์ 2567เสาร์ที่ 27 มกราคม 2567
เวลา 9.00 น.
28 กุมภาพันธ์ 256728 กุมภาพันธ์ – 30 เมษายน 2567
25 กุมภาพันธ์ – 29 มีนาคม 2567
เสาร์ที่ 30 มีนาคม 2567
เวลา 9.00 น.
3 เมษายน 25673 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2567
31 มีนาคม – 24 พฤษภาคม 2567เสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2567
เวลา 9.00 น.
29 พฤษภาคม 256729 พฤษภาคม 2567 – วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 
รอบสุดท้ายจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง*เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ

รายละเอียดเนื้อหาการสอบ


 A Brighter Future Starts Here !

อนาคตสดใสเริ่มต้นที่นี่...

เงินเดือนสูง

จบแล้วมีงานทำ

ทักษะการทำงาน

เรียนจบมีงานทำ

*ข้อมูลจากแบบสำรวจภาวะการมีงานทำ ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563

เทอมแรก 62,850 บาท

ตลอดหลักสูตร 471,950 บาท

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

วิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851 478 – 86, 053 241 255 ต่อ 6102

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University