website builder

หลักสูตรที่เปิดสอน

Programs

ปริญญาตรี

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

ปริญญาโท

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

หลักสูตรระยะสั้น

Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise
Mobirise

A Brighter Future Starts Here

รับสมัครนักศึกษาใหม่ หลักสูตรไทยและนานาชาติ

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University