free website templates

นักศึกษา

Students

ข้อมูลการศึกษา

สำนักทะเบียนและศูนย์รับนักศึกษา

ศูนย์รับนักศึกษา, งานรับลงทะเบียนและรายงานตัวนักศึกษาใหม่, งานทะเบียนประวัตินักศึกษา, งานสำเร็จการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 240, 241, 366, 367, 370
E-Registrar | 

สำนักบริหารการเงิน

บริการด้านการรับเงินกับนักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไป
เบอร์ติดต่อภายใน 292, 293, 297

สำนักพัฒนานักศึกษา

งานพัฒนานักศึกษา, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา, งานดูแลนักศึกษาและบุคลากรพิเศษ, งานนักศึกษาวิชาทหาร
เบอร์ติดต่อภายใน 316
| สำนักพัฒนานักศึกษา |

ทุนการศึกษา / กยศ.

งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ, งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เบอร์ติดต่อภายใน 7832, 7833
| งานทุนการศึกษา |

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University