free site templates

นักศึกษา

Mobirise

Our services

  • ทุนการศึกษา งานทุนการศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ, งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
    เบอร์ติดต่อภายใน 7832, 7833
  • สำนักพัฒนานักศึกษา งานพัฒนานักศึกษา, งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา, งานดูแลนักศึกษาและบุคลากรพิเศษ, งานนักศึกษาวิชาทหาร
    เบอร์ติดต่อภายใน 316

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University