web creation software

Mobirise

ม.พายัพ เปิดหลักสูตรใหม่ Executive MBA

สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการในยุคดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
- สำหรับนักศึกษาจีน เรียนเป็นภาษาจีน และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
- ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์
- การคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง
- ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โอกาสทางอาชีพในอนาคต

นักธุรกิจ , ผู้บริหารมืออาชีพ และเจ้าของกิจการที่มีความสามารถบริหารจัดการงานธุรกิจในยุคดิจิทัล , นักธุรกิจที่มีความสามารถผลิต / จำหน่ายขายสินค้า / ให้บริการแบบข้ามพรมแดน (cross border business) , นักวิเคราะห์โครงการ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล , นักวิชาการ , อาจารย์ , นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

...ตอบโจทย์การบริการธุรกิจและองค์กร ครบทุกความต้องการแห่งอนาคต
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ
บูรณาการด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ...

Contact Us

LineID Ex-MBA

Wechat Ex-MBA

F    o    l    l    o    w      U    s

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ) ถนนแก้วนวรัฐ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ : 053 851478 ถึง 86, 053 241255
อีเมล : contact@payap.ac.th

+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

Copyright © 2019 Payap University