best free website templates

Mobirise

สร้างนักธุรกิจ ผู้บริหารและนักวิชาการในยุคดิจิทัล

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

- รับนักศึกษาไทย และนักศึกษาต่างชาติ
- สำหรับนักศึกษาจีน เรียนเป็นภาษาจีน และ/หรือ ภาษาอังกฤษ
- ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
- เกณฑ์คุณสมบัติเพิ่มเติม คือ เป็นผู้ที่เคยมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี
- ผู้เข้าศึกษาต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี เป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์
- การคัดเลือกตามระบบและเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยพายัพ เป็นผู้ดำเนินการคัดเลือกเอง
- ต้องมีความสามารถทางภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

โอกาสทางอาชีพในอนาคต

นักธุรกิจ , ผู้บริหารมืออาชีพ และเจ้าของกิจการที่มีความสามารถบริหารจัดการงานธุรกิจในยุคดิจิทัล , นักธุรกิจที่มีความสามารถผลิต / จำหน่ายขายสินค้า / ให้บริการแบบข้ามพรมแดน (cross border business) , นักวิเคราะห์โครงการ ซึ่งรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล , นักวิชาการ , อาจารย์ , นักวิจัยด้านบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล

...ตอบโจทย์การบริการธุรกิจและองค์กร ครบทุกความต้องการแห่งอนาคต
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ การจัดการเชิงกลยุทธ์ระดับนานาชาติ
บูรณาการด้วยองค์ความรู้ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ...

Contact Us

LineID Ex-MBA

Wechat Ex-MBA

ติดต่อเรา

| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว)
272 หมู่ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
| มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแก้วนวรัฐ)
131 ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
| สถานที่ติดต่อทางไปรษณีย์ 
มหาวิทยาลัยพายัพ (เขตแม่คาว) ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ (053) 851 478 – 86
โทรสาร (053) 241 983
อีเมล : president@payap.ac.th

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
+ แผนที่ และการเดินทาง
+ ร่วมงานกับ ม.พายัพ
+ ติดต่อจองห้องประชุม และเช่าสถานที่

งานสารบรรณ

การรับสมัครนักศึกษา

ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

สายตรงอธิการบดี (President Online)
อีเมล : president@payap.ac.th